fbpx header {display:none;}

Eva Lorenc

Provedu vás světem klavíru

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej produktů a služeb, které najdete na webových stránkách www.evalorenc.cz

Milí milovníci hudby a klavíru,
právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, masterclassů a dárkových poukazů na on-line kurzy. Na webových stránkách www.evalorenc.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš již přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu. Tyto všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce webu. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou produktu totiž zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. VOP Vám dále budou zaslány společně s potvrzením o přijetí Vaší objednávky.

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej digitálního obsahu jako např. e-booků, on-line kurzů, masterclassů, e-not, dalších nabízených produktů i elektronických dárkových poukazů na on-line kurzy, prodej fyzických produktů jako např. tištěných publikací, tištěných výukových materiálů k online kurzům, notových materiálů či dárkových poukazů (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) a pro poskytování služeb v rámci programu placeného členství (dále jen „služby“), to vše přes webové rozhraní.
Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o společnosti
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
IV. Jak je to s cenou produktů a výukových lekcí a jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou dodány produkty a služby?
VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Eva Lorenc s.r.o.
IČ: 14413825
Sídlo: Kralická 1082/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
E-mail: info@evalorenc.cz (pro komunikaci ohledně Produktů)
Telefon: +420 739 232 391
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedených e-mailech jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře Smlouvu, na základě které koupí některý z nabízených produktů či některou službu. Při koupi těchto produktů se v případě e-booků, on-line kurzů, masterclassů, e-not, dalších nabízených produktů i elektronických dárkových poukazů na on-line kurzy, jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). V případě prodeje tištěných publikací, tištěných výukových materiálů k online kurzům, notových materiálů či dárkových poukazů, se jedná o prodej fyzických produktů. V případě poskytování služeb v rámci programu placeného členství se jedná o časově vymezenou službu. I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si produkty nebo služby koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na prodej digitálního obsahu a fyzických produktů je uzavírána Kupní smlouva. V případě placeného členství se jedná o Smlouvu o členství. Proces uzavírání smluv prostřednictvím webového rozhraní i s využitím e-mailové komunikace je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany (u všech typů produktů). Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. Výukové lekce objednáváte vyplněním nezávazné objednávky na webovém rozhraní a poté vás kontaktujeme a dohodneme konkrétní podmínky výuky v souladu s informacemi uvedenými na webu. Placené členství objednáváte prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízeného digitálního obsahu, např. e-booků, on-line kurzů i výukových lekcí, a fyzických produktů, včetně popisu jejich obsahu s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Pokud budete mít doplňující dotazy, určitě mě nebo některého z lektorů kontaktujte ještě před odesláním objednávky a vše potřebné objasníme. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili a vyzkoušeli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. MULTILICENCE: V případě, že objednáváte moje produkty pro ZUŠ, školy, firmy, učitele a jiné organizace, vyberte prosím v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Proč? Protože zákon o autorských právech vám neumožňuje e-produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů na ZUŠ, školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím bude vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy). V případě, že kupující ještě fakturu bez multilicence neuhradil, vybere v objednávkovém formuláři možnost zakoupit produkt s multilicencí.

4. DÁRKOVÝ POUKAZ. Na webovém rozhraní můžete zakoupit dárkový poukaz na on-line kurz hry na klavír pro dospělé začátečníky. Dárkový poukaz objednáte prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní www.evalorenc.cz. Pro objednávání platí obdobně ustanovení pro objednávání produktů uvedená v odst. 4 písm. a) tohoto článku, pro cenu a platbu pak ustanovení článku IV. těchto VOP. Poukaz lze uplatnit pouze na on-line kurz probíhající v termínu, který si vyberete rovnou při objednávání poukazu a který bude uvedený jak v objednávce, tak přímo i na poukazu. Poukaz může využít pouze osoba na něm uvedená, proto pokud chcete poukaz objednat jako dárek pro někoho jiného, uveďte prosím v objednávce tuto osobu jako koncového příjemce v poli poznámka. Je nutné uvést jeho jméno, příjmení a e-mail. Poukaz je vystavený v listinné formě a bude doručen jako zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Při uplatnění dárkového poukazu tím, že se přihlásíte do členské sekce on-line kurzu (nebo se přihlásí třetí osoba, na kterou byl dárkový poukaz vystaven) na základě doručení přihlašovacích údajů do členské sekce, které vám doručím v dohodnutém termínu, se použijí veškerá ustanovení těchto VOP i uvedená na webovém rozhraní týkající se daného on-line kurzu. Je tedy i možné využít garance dle článku VII. odst. 1 těchto VOP. Pokud ovšem dárkový poukaz nebude na objednaný kurz vyčerpán, nevyužije jej ten, na koho byl poukaz vystaven, bez dalšího propadá a není možné žádat jakoukoli náhradu nebo vrácení peněz.

4. a) OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), případně vyberete způsob úhrady, pokud je v době objednávky nabízeno víc variant. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v Smlouva uzavřena.
B) Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
Objednávat produkty přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

5. Pro prodej fyzických produktů platí shodně ustanovení pro prodej digitálního obsahu, navíc je třeba v rámci objednávky uvést údaj o adrese doručení fyzického produktu (pokud se liší od fakturační adresy), zvolený způsob doručení (např. Česká pošta, s.p., Zásilkovna, PPL) a zvolený způsob platby (např. platba kartou, platba převodem, platba na dobírku).

6. Pro prodej placeného členství platí shodně ustanovení pro prodej digitálního obsahu, navíc je třeba v rámci objednávky uvést zvolenou variantu členství (standard, standard PLUS nebo VIP), délku členství v letech a splatnost platby za členství (měsíční, čtvrtletní, roční).

7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že produkt je již vyprodán. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

1. CENA E-BOOKŮ, ON-LINE KURZŮ, DÁRKOVÝCH POUKAZŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena včetně DPH. Jsem plátce daně z přidané hodnoty. Pro objednávky z jiných zemí EU však prosím sledujte i údaje uvedené na objednávkové stránce, naleznete zde podrobnosti týkající se institutu identifikované osoby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů, vyjma dárkového poukazu nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U dárkového poukazu je k ceně připočteno poštovné ve výši uvedené na webovém rozhraní i v objednávce.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři), u výukových lekcí pak cena uvedená pro daný školní rok na webovém rozhraní. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo e-mailu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt a službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátím. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt a službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
– bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu, je-li tato možnost nabídnuta na objednávkové stránce konkrétních produktů a služeb. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

– automatické strhávání plateb:

Při vzniku opakované platby při objednání online kurzu na stránkách www.evalorenc.cz souhlasíte s následujícími ujednáními:

Opakovaná platba je založena v momentě Vašeho odeslání objednávky vybraného online kurzu s možností rozdělení platby přes platební bránu.

Vaše platební údaje jsou uloženy na straně platební brány GoPay. S údaji Vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

– v případě fyzických produktů doručovací službou (Česká pošta, s.p., Zásilkovna, PPL) lze zvolit možnost platby na dobírku.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, v EUR (u objednávek ze Slovenska a dalších zemí EU), případně v USD (pro objednávky ze zbytku světa). Skutečný směnný kurz se odvíjí od směnného kurzu vaší banky nebo poskytovatele platebních služeb, aktuálního v okamžiku skutečné platby.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. U výukových lekcí však vždy musí být cena uhrazena před započetím lekce.
V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavím a na e-mail uvedený v objednávce zašlu fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

6. Cena za online kurzy, výukové lekce a placené členství je splatná buď jednorázově, nebo ve splátkách dle podmínek uvedených u jednotlivých produktů. Cena produktu se liší dle zvolené splatnosti, jednorázová úhrada je cenově zvýhodněna. Závazek uhradit celou cenu produktu vzniká okamžikem uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda kupující produkt či službu nebo jejich část nevyčerpá (např. ukončí účast v průběhu online kurzu).

7. Cena za ostatní produkty je splatná jednorázově.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU DODÁNY PRODUKTY A SLUŽBY?

A. DODÁNÍ E-BOOKŮ, ON-LINE KURZŮ A DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném (e-book) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Fyzické produkty budou dodány zvolenou doručovací službou na doručovací adresu vámi uvedenou v objednávce. Moje povinnost dodat fyzický produkt je splněna jeho předáním k poštovní přepravě. Pokud byste bezdůvodně odmítli (nebo jiná osoba oprávněná bezdůvodně odmítla) převzít zásilku s dárkovým poukazem, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat poukaz za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

2. DODACÍ LHŮTA: Digitální obsah a přístup k placenému členství bude dodán při platbě on-line kartou nebo rychlým on-line bankovním převodem obratem po zaplacení a při platbě klasickým bankovním převodem nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet, s výjimkou takového on-line kurzu, u kterého je kurz dodán (otevřen) v předem stanovený den pro všechny účastníky. Fyzický produkt bude předán k poštovní přepravě do 3 pracovních dní po zaplacení resp. u platby bankovním převodem od připsání peněz na můj bankovní účet.

3. ZPĚTNÁ VAZBA: U některých kurzů či produktů je součástí zpětná vazba, tj. způsob kontroly vašeho hraní na klavír, kdy Kupující zasílá nahrávku svého hraní Prodávajícímu pro získání zpětné vazby. V online světě je tato forma spolupráce náhradou živé klavírní lekce. U jednotlivých kurzů, masterclassů či jiných produktů je uvedeno, jakým způsobem je zpětná vazba poskytována, a kdy jsou dané termíny pro její využití. V případě online kurzů je zpětná vazba časově omezena termínem konání kurzu. V případě masterclassů a jiných balíčků zpětných vazeb je termín pro využití zpětné vazby od zakoupení produktu maximálně 1 kalendářní rok. Po uplynutí termínu pro využití zpětné vazby není již možné tuto službu požadovat, ani požadovat jinou kompenzaci ve formě finanční náhrady apod.

4. NÁKLADY NA DOPRAVU: S ohledem na charakter digitálního obsahu a placeného členství nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. Výjimkou jsou fyzické produkty, kde jsou náklady v podobě poštovného a balného, jak je uvedeno na webovém rozhraní.
5. Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).

B. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY
1. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Kupujícímu jsou určeny pouze pro účely výuky jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
2. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VÝUKOVÝCH LEKCÍ: Kupující je v celém průběhu lekce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník lekce je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším osobám jeho jednáním, a za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání lekce.
3. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na lekcích či živých akcích nenarušovat jejich průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněna Kupujícího vyloučit z účasti na výukové lekci či živé akci či její části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh lekce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh lekce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
4. STORNO PODMÍNKY: V případě, že se dané lekce nebo akce nemůžete nebo nechcete zúčastnit, oznamte to prosím předem, případně zašlete zprávu na můj e-mail nebo sms zprávu na telefonní kontakt uvedený v čl. I. těchto VOP. Pokud svoji neúčast včas neoznámíte, je kurz či akce považována za absolvovanou. Dle § 1837 odst. 1. písm. j) NOZ není možno od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez uvedení důvodu (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem stanovený termín plnění).
5. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ: Přihlášením na živé akce, koncerty, online koncerty a zaplacením jejich ceny dáváte souhlas s tím, aby v jejich průběhu byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na moji e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme (pouze v programech koncertů uvádíme zpravidla vaše jméno a příjmení, což je běžná konvence).

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu nebo placeného členství obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

4. PLACENÉ ČLENSTVÍ. V rámci placeného členství lze zvolit variantu členství (standard, standard PLUS nebo VIP), délku členství v letech a splatnost platby za členství (měsíční, čtvrtletní, roční). Bližší podmínky a benefity poskytované v rámci placeného členství jsou uvedeny u jednotlivých variant členství.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání e-booku anebo on-line kurzu. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože si jsem přínosem a kvalitou e-booků a on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si předané návody a postupy v praxi vyzkoušet, dávám všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@evalorenc.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line kurzu. Možnost odstoupení dle tohoto odstavce se vztahuje i na on-line kurzy, na které byl uplatněn zakoupený dárkový poukaz.

2. VÝUKOVÉ LEKCE (SLUŽBY) NEBO PLACENÉ ČLENSTVÍ: Podle § 1837 písm. j) NOZ nelze od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodů (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem určen termín plnění).

3. FYZICKÉ PRODUKTY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání fyzického produktu. Peníze vám budou vráceny po zaslání produktu na vlastní náklady Kupujícího zpět na adresu Eva Lorenc, Kralická 18, Praha 10, 100 00 a do to 14 dnů od převzetí vráceného zboží Prodávajícím. Zboží musí být vráceno neporušené, v případě tištěných hudebnin nepopsané, nezmačkané ani jinak nepoškozené.

3.1. K online kurzu Malý klavírista posílám studentům jako bonus zdarma jeden výtisk tištěné klavírní školy Můj klavír v hodnotě 449 Kč. V případě odstoupení od smlouvy online kurzu Malý klavírista je nutné vrátit i tento výtisk způsobem uvedeným v bodě VII – 3 těchto OP (viz odstavec výše). V případě, že si klavírní školu Můj klavír bude Kupující chtít ponechat a vrátit pouze online kurz Malý klavírista, hodnota klavírní školy Můj klavír bude odečtena od celkové ceny online kurzu Malý klavírista a rozdíl bude vrácen Kupujícímu dle bodu VII – 4 těchto OP (viz odstavec níže).

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy nebo využití garance u produktů vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsem oprávněná od Smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i e-mailem zaslaným na váš e-mail uvedený v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady u produktů nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. V případě výukových lekcí můžete reklamovat vady služby.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@evalorenc.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.  6. 2022.

Zvu vás na 4denní akci ZDARMA
pro klavírní začátečníky 5. – 8. 2. 2024

Hravý klavírní workshop

Naučte se zahrát na klavír první písničku za 4 dny!

Přihlášením na workshop souhlasíte s mými zásadami pro ochranu osobních údajů a s tím, že vaši adresu zařazuji do své databáze kontaktů a budu vám pravidelně posílat informace a inspiraci o hraní na klavír. Z odběru e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit v každém zaslaném mailu.

webinář ZDARMA Jak učit děti hrát na klavír

Ve středu 31. 5. od 18:00

Přihlašování do kurzu hry na klavír
pro dospělé začátečníky
je OTEVŘENO!

Chcete si splnit svůj sen a naučit se hrát na klavír?

Klikněte na tlačítko a zjistěte o kurzu více!